چرا بالگرد رئیس جمهور در باغ گردو فرود آمد؟ | بگویید همین جا فرود بیایند ... | عکس های این فرد ضد شایعه است