چرا روزی این تفکروجود داشت که تمامی فعالیت های اصلی را دولت باید انجام دهد و صنعت بیمه همراه صنایع دیگر در قلمرو دولت ماند ؟ و چگونه با استفاده از یک تبصره قانونی پای بخش خصوصی به بازار بیمه کشور باز شد ؟

محمد آسوده کارشناس ارشد صنعت بیمه درگفت و گو با اکو ایران برای نخستین باراز سختگیری بیمه گران خارجی در دوران جنگ دفاع کرد .

آسوده دراین گفت و گو بازهم تاسیس بیمه ایران را روز ملی شدن صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت : ۱۳ آذر را همه می گویند روز بیمه من هم می گویم .  

او دربخش دیگری از گفته هایش درخصوص صنعت بیمه در چین و مقایسه این خدمت درایران و چین گفت : شما می گویید چین صنعت بیمه نداشت من می گویم چین ، هیچی نداشت .

آسوده درخصوص خاطرات تلخ سال ۱۳۸۶ و برکناری اش ازمدیرعاملی بیمه ایران گفت : مخالفتم با پرداخت غیرقانونی به نیروی انتظامی موجب برکناری ام شد اما نمی توانستند به طور مستقیم بگویند و برایم پرونده سازی کردند . البته حتی یک ریال هم ثابت نشد و همان کسی که مرا به جرم نکرده محکوم کرده بود در حضور یک هزارفعال بیمه بابت خدماتم به صنعت بیمه قدردانی کرد .

من هم رحیمی را حلال کردم . احمدی نژاد را نه .