تمام امکانات کشور برای یافتن مفقودین سیل بسیج شوند/ شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث راه اندازی شود