شعر مقاومت، یکی از مهم ترین سلاح های ملت ها علیه ظالمان است