جزییات چگونگی پرداخت خسارت و رسیدگی به جانباختگان سیل امامزاده داوود / بازپرس اختیاری تشریح کرد