نیروهای مردمی و امام جمعه بوانات در حال تخلیه آبگرفتگی منازل