عکس/ کمک نیروهای انتظامی به اهالی منطقه امامزاده داوود