تصاویری از سرکرده گروهک تروریستی تندر قبل از دستگیری در شبکه های ضدانقلاب