دزدیدن سراتو با تصادف ساختگی؛ یک دختر بچه داخل ماشین بود!