ستاره تیم ملی ساعت ۲ نصف شب در قطر سفارش همبرگر داد!