«ممیزی» چقدر میان مدیران طرفدار دارد؟ | ترفند یک مدیر برای راه افتادن کارها از طریق این برنامه | وزیر ارشاد کدام شخصیت ممیزی را دوست دارد؟