این امر در شرایطی بود که گزارش‌های سه ماهه برخی شرکت‌ها از انتظارات کمی بهتر بود و گمان می‌رود همین امر باعث شود وضعیت بازار کمی بهبود پیدا کند. 

حال در این شرایط برخی معتقدند افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، با توجه به وضعیت بسیاری از سهم‌ها، سرمایه‌گذاری در سهم‌های شاخص‌ساز را بهتر از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت می‌دانند. در این برنامه چارسو به همراه امیر ندیری به بررسی این مساله پرداخته‌ایم.