مهاجم ایرانی انتخاب اول برای جایگزینی فوق ستاره فوتبال