آنجلینا جولی به جانی دپ درباره ازدواج با امبر هرد هشدار داده بود!