دو حریف تدارکاتی استقلال در اردوی ترکیه را بشناسید