چرا شهرت علی طولابی می‌تواند کار دستش می‌دهد؟ | عصر جدید فقط یک ویترین است | این برنامه وظیفه پشتیبانی از برنده‌هایش را ندارد