مراسم تدفین برای افرادی که خودکشی کرده‌اند،‌ ممنوع!