دستور عجیب شهردار خوانسار درباره مراسم تدفین افرادی که خودکشی می‌کنند