اتفاق خونین در ایلام / خرس به یکی از عشایر حمله کرد!