شهرخبر

دستگیری اراذل و اوباش | دستگیری بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر +ویدئو

دستگیری اراذل و اوباش بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر

دستگیری اراذل و اوباش | دستگیری بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر +ویدئو

دستگیری اراذل و اوباش بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر

دستگیری اراذل و اوباش عامل درگیری در اورژانس بیمارستان سلمان فارسی تامین اجتماعی بوشهر

ویدئو دستگیری اراذل و اوباش بیمارستان تامین اجتماعی

منبع: چند ثانیه