به گزارش اکوایران؛ در پایان سفر محمــد بــن ســلمان به ترکیه مقامـات بازرگانــی عربســتان اعــلام کردنــد  ایــن کشــور، تحریــم غیررســمی خــود علیــه صــادرات ترکیــه را لغـو کـرده اند و هیـچ محدودیـت گمرکـی بـرای کالاهـای ترکـی در عربسـتان سـعودی وجـود نـدارد.

در روزهــای اخیر بن سلمان به برخی کشــورهای منطقــه سفر داشته و به این طریق بتواند سیاســت منطقــه ای خود را گسترش دهد. پس از ترکیه عربستان رایزنی های تجاری نیز با مصر داشته و برای نفوذ در بازار عراق هم مذاکراتی با این کشور صورت داده است؛ از جمله مذاکراتی که عربستان با عراق صورت داده به صادرات برق به این کشور و ایجاد مسیر تجاری مربوط می شود.

نتیجه سفر بن سلمان به ترکیه

عربسـتان سـعودی از سـال 2018 زمانـی کـه روابـط پـس از قتـل جمـال خاشـقجی روزنامه نـگار عربسـتانی در اســتانبول تیــره شــد، تحریم هایــی بــی ســر وصدایــی را بــر کالاهــای ترکیــه اعمــال کــرد.. در نتیجـه ایـن اقـدام، صـادرات ترکیـه تـا سـال 2021 تقریبـا 92 درصـد کاهـش یافـت. این روند تا زمان سفر بن سلمان به ترکیه ادامه داشت در این سفر اعلامیه مشترکی میان دو کشور منتشر شد، بـر مبنـای اعلامیـه مشــترک  کــه در پایــان ایــن ســفر منتشــر شــد، دو کشــور اعلام کردند قصــد دارنــد همکاری هــای خــود را در زمینــه تجــارت، گردشــگری، ساخت وســاز و انــرژی و همچنیــن صنایــع دفاعــی و فناوری هــای جدیــد تقویــت کننــد.

 افـزون بـر ایـن، در ایـن بیانیـه بـه چشـم انداز 2030 عربسـتان سـعودی و تعهـد بـه فعال سـازی مجـدد شــورای هماهنگــی عربســتان و ترکیــه و درعین حــال بــر اهمیــت مذاکــرات شــورای همــکاری ترکیــه و شــورای همــکاری خلیج فــارس در مــورد توافقنامــه تجــارت آزاد تأکیــد شــده اســت. ایــن نــکات نشــان می دهــد کــه دو کشــور تــلاش می کننــد باتوجــه بــه تحــوالت منطقــه ای و جهانــی چشــم اندازی جدیــد ترسـیم کنند.

 بــر مبنــای گــزارش رســانه های نزدیــک بــه دولــت ترکیــه، ازاین پــس کالاهــای ترکیــه دیگــر توقیــف نمی شـوند یـا در گمـرک منتظـر نمی ماننـد و ریـاض به سـرعت بـرای تجـار ترکیـه روادیـد صـادر می کنـد.

مهمتــر آنکــه شــرکتهای ترکیــهای مجــاز خواهنــد بــود کــه در مناقصه هــای دولتــی عربســتان شــرکت کننــد. در ایــن ســفر 354 تــن از مدیــران شــرکتهای بــزرگ ســعودی ولیعهــد را همراهــی می کردنــد و مجموع های از معامــلات را بــا شــرکتهای ترکیــهای به ویــژه در بخــش مــواد غذایــی امضــا کردنــد.

 مقامـات ترکیـه نیـز اعـلام کردنـد کـه قصـد دارنـد تجـارت دوجانبـه را از 4 میلیـارد دلار در سـال 2020 بــه 10 میلیــارد دلار در ســال آینــده میــلادی افزایــش دهنــد. افــزون بــر ایــن مقامــات ترکیــه بــه دنبــال یـک قـرارداد سـوآپ ارزی بـا عربسـتان سـعودی بـرای افزایـش ذخایـر بانـک مرکـزی ترکیـه هسـتند. از دیگــر ســو وزیــر ســرمایه گذاری عربســتان ســعودی از شــرکت های تــرک دعــوت کــرد تــا در پروژه هــای سـرمایه گذاری عربسـتان سـعودی بـه ارزش 3.3 تریلیـون دلار مشـارکت کننـد. اردوغـان بـرای نشـاندادن اشـتیاق خـود بـه گسـترش روابـط بـا عربسـتان، ولیعهـد ایـن کشـور را تـا فـرودگاه بدرقـه کـرد.