پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال باید حداقل به ۶۶ درصد برسد