طعنه سنگین جمهوری اسلامی به حامیان دولت رئیسی/ امتحانات الهی تا کی ادامه دارد؟