کنایه تند جمهوری اسلامی به حامیان دولت؛ افزایش معیوب حقوق بازنشستگان هم امتحان الهی است؟