تصویری جنجالی از انتخابات 1400 که دوباره بازنشر شد!