پس‌لرزه گاف استاندار کرمانشاه درباره ۱+۵/ سواد و معلومات ، خریدنی نیست؛ کسب کردنی است