تصاویر پیکر شینزو آبه که ۲۴ ساعت بعد از ترور به توکیو رسید