واکنشی به اشتباه استاندار کرمانشاه درباره 5+1/ سوتی نیست، بی سوادی است