اسلحه کشی 2 روستای ایلام به روی هم / درگیری مرگبار بخاطر آب بود