خطیب جمعه ایلام : مردم از دولت رئیسی ناامید شده اند ، چون ...