اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی | کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در ایلام اجرا شد