استاندار کرمانشاه و 1+5؛ تن مرحوم ططری در گور لرزید!