سوتی جنجالی استاندار کرمانشاه درباره گروه ۱+5 / فیلم