شهرخبر

اجتماع عظیم سلام فرمانده در بیروت

اجتماع عظیم سلام فرمانده در بیروت

اجرای باشکوه سرود سلام فرمانده توسط جوانان و نوجوانان بیروتی را در این فیلم مشاهده می کنید.