دلیل فاصله بعید ستاره‌های شبکه نمایش خانگی از تلویزیون