استاندار قم: تکمیل واحدهای صنعتی دارای زمینه توسعه در اولویت است