ببینید | پاسخ معنادار وزیر ارشاد درباره خبر ممنوع الکار شدن چند بازیگر