معده 2 مرد خارجی در تایباد پر از شیشه بود / دست قاچاقچیان رو شد