خودکشی قاتل بعد از قتل همسر و خواهرزنش / در ایلام رخ داد