ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران جهت ارائه گزارش از زلزله هرمزگان