درگیری با قاچاقچیان در سیستان بر سر یک محموله سنگین مواد!