حامیان اشغالگری صدام هم نسخه «انعطاف ایران» را می‌پیچیدند