به گفته وی ارز از سه مسیر منجر به افزایش قیمت می شود که وزارت صمت در تلاش است این اثر را کاهش دهد.