در این برنامه چارسو با مسعود مهدیان در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت رییسی در خصوص بورس در یکسالی که گذشت صحبت کرده‌ایم.