شهرخبر

لحظه تقدیم گل به سحر دولتشاهی توسط همایون شجریان در کنسرت با تشویق بی امان تماشاگران همراه بود.