اسمم برای تیم ملی مطرح شد اما صحبتی در این خصوص نکردم | وریا غفوری را برای تیمم می خواهم!