اقبال شاکری مسئول اصلاح و تهیه این طرح در کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با اکوایران معتقد است: نرخ سقفی که دولت انجام داده به جای خود باقی است و اساس این طرح تنظیم گری بازار اجاره است. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه، ما در مجلس می توانیم به دولت در زمینه اجاره کمک کنیم، گفت: بنای ما بیشتر تشویق است.