رالی بهاری سه بازار/ وام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه اول تیر به بیان مسائلی همچون وام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد، الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکن، شروع مبارزه با فساد در توزیع آرد، رالی بهاری سه بازار ، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

وام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکنوام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی شد/ الزامی شدن کدرهگیری برای تمامی معاملات مسکن