ماجرای تمدید قرارداد وریا غفوری به مجیدی ربط ندارد