مجید انصاری: طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است